tiistai, 25 toukokuu 2021 14:00

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöihin muutoksia kaudelle 2021–22 – Mitä ja miksi?

Suomen Jääkiekkoliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.1.2021 muutoksia kilpailusääntöihin. Muutokset tulevat voimaan kaudelle 2021–22. Tästä uutisesta löydät tietoa muutoksista.

Artikkelin yläosaan on ns. ranskalaisin viivoin nostettu tiivistetysti oleellisia asioita, joita muutokset koskevat.

Nostojen alapuolella ovat ne kilpailusääntöjen osat, joihin on tullut muutoksia ja täsmennyksiä. Tekstejä on höystetty kilpailupäällikkö Pirkka Antilan taustoittavilla kommenteilla ja muutosten perusteluilla.

Selkeyden vuoksi tietyt poistetut kohdat tuodaan esille yliviivauksilla.

Kokonaisuudessaan kilpailusääntöihin voi tutustua täällä:


Sääntömuutoksista lyhyesti:

– Kilpailusäännöistä julkaistaan nyt muut kuin kurinpitoon liittyvät säännöt. Kurinpitosäännöt julkaistaan kesäkuussa liittovaltuuston vahvistettua ne.

– Eettiset määräykset on nyt tuotu kilpailusääntöihin (2.1). Aiemmin eettiset määräykset on annettu eri yhteyksissä ohjeina. Vedonlyöntisäännöt (2.6) ovat palloilulajien yhteiset.

– Kilpailuetupykälää (5.4) on täsmennetty. Se ei enää ole voimassa SM-sarjoissa.

– U18 SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa ja SM-karsintasarjassa on rajoitettu pelaajien käyttöä, jos seuralla on kaksi joukkuetta SM-tasolla samassa ikäluokassa. Muutoksella estetään sarjapaikasta pelaaminen ykkösjoukkueen pelaajia käyttäen (5.4.2).

– Yhteisseura- ja yhteisjoukkuesääntöjä (5.7) on lavennettu. Yhteisjoukkueessa voi olla perustellusta syystä yli- ja alaikäisiä pelaajia.

– Yli-ikäiset pelaajat on nimettävä ja perustelut esitettävä kauden alussa ja (kevätkautta koskien) joulutauolla. Vapaata yli-ikäisten valintaa joukkue- tai pelikohtaisesti ei enää ole (5.7 ja 5.9).

– U18 SM-sarjoissa joukkueessa voi kauden aikana olla enintään kaksi (2) edellisenä vuonna syntynyttä pelaajaa, jotka voivat edustaa seuraansa/seurayhteisöänsä U20-sarjassa (5.9.4).


Kilpailusääntöjen kohdat, joita on muutettu:

1. Yleismääräykset

Nämä säännöt on hyväksytty liittohallituksessa (kohdat 1–8) ja liittovaltuustossa (kohdat 9–12) ja ovat voimassa, kunnes liittohallitus tai liittovaltuusto niitä muuttaa. Nämä säännöt koskevat kaikkea sarjatoimintaa, ilmoittautumisia ja seurasiirtoja kaudella 2021–2022. Juniorikiekkoa koskevat kilpailutoiminnan linjaukset päättää kausittain liiton kilpailuvaliokunta yhteistyössä alueorganisaatioiden kanssa.

Pirkka Antila: "Kurinpitoon liittyvät säännöt on liittokokouksessa päätetty siirtää liittovaltuuston hyväksyttäväksi."

2. Eettiset ja taloudelliset määräykset

2.1. Eettiset määräykset

Perusperiaatteet
SJL:n jäseniin ja heidän jäseniinsä sekä kaikkiin pelipassin tai rekisteröinnin omaaviin harrastajiin sovelletaan IIHF:n ja SJL:n säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja sääntöjä sekä IIHF:n ja SJL:n sekä niiden elinten päätöksiä ja ohjeita, joiden ehtoja ja määräyksiä jäsenten on noudatettava tarkasti.

Näitä menettelysääntöjä rikkoviin SJL:n jäseniin ja heidän jäseniinsä voidaan kohdistaa SJL:n kurinpitovaliokunnan määräämiä kurinpidollisia seuraamuksia. Kts. Kurinpitosäännöt.

Tietämättömyyttä näistä menettelysäännöistä tai muista SJL:n hyväksymistä määräyksistä ei voi käyttää verukkeena.

SJL:n jäsenseura tai heidän jäsenensä voi syyllistyä rikkomukseen, mikäli hän tietää etukäteen, että toinen SJL:n jäsenseura tai toisen jäsenseuran jäsen aikoo rikkoa eettisiä sääntöjä tai rikkoo niitä toistuvasti, eikä tästä huolimatta ryhdy toimiin rikkomuksen estämiseksi.

Asenne ja käyttäytyminen
SJL:n jäsenten ja heidän jäsentensä on noudatettava käyttäytymisessään ihmisarvon tunnustamisen, rehtiyden, lojaaliuden ja vastuullisuuden periaatteita kaikissa kilpailullisissa, taloudellisissa, sosiaalisissa (sosiaalinen media mukaan lukien) ja moraalisissa suhteissa. Jäällä tapahtuvan toiminnan osalta pelaajien on noudatettava jäällä olevaa pelaajaa koskevaa asianmukaista toimintatapaa, josta on säädetty yksityiskohtaisesti IIHF:n virallisessa sääntökirjassa sekä SJL:n kilpailusäännöissä

Edellä mainittujen periaatteiden toteutumisen varmistamiseksi SJL:n jäsenten ja heidän jäsentensä, ml. pelaajat ja toimihenkilöt, asenteiden ja käyttäytymisen odotetaan perustuvan seuraaviin edellytyksiin:

1. Ihmisarvo tarkoittaa yksilön oikeuksien ja yksityisyyden suojan asianmukaista kunnioittamista. Tämän takaamiseksi:

a) Henkilön tai henkilöryhmän ihmisarvon minkäänlaista loukkaamista ei hyväksytä rodun, ihonvärin, sukupuolen, etnisen alkuperän, uskonnon, filosofisen tai poliittisen mielipiteen, siviilisäädyn tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella eikä millään muullakaan perusteella.

b) Minkäänlaista häirinnäksi (fyysinen, henkinen, moraalinen, ammatillinen tai seksuaalinen) katsottavaa toimintaa, fyysistä tai sanallista tai seksuaalista hyväksikäyttöä, moraalista tai henkistä vahingontekoa tai väkivaltaisia tai laittomia toimia ei hyväksytä. Kaikkien SJL:n jäsenten ja heidän jäsentensä on noudatettava kaikenlaisia häirintää ehkäiseviä käytänteitä.

2. Rehtiys tarkoittaa suoraselkäisyyttä ja pidättäytymistä kaikesta väärästä käytöksestä, joka voisi antaa vaikutelman tai herättää epäilyn epäasianmukaisesta toiminnasta.

a) SJL:n jäsenten ei tule luovuttaa heille uskottuja luottamuksellisia tietoja eteenpäin. Myöskään muita kuin luottamuksellisia tietoja ei tule luovuttaa eteenpäin oman edun tavoittelemiseksi eikä kenenkään SJL:n jäsenen maineen tahalliseksi vahingoittamiseksi.

3. Vastuullisuus tarkoittaa yksilön vastuulla olevien tehtävien ja toimien itsenäistä suorittamista huolellisesti, jää-/rullakiekon etua ajatellen ja lajia kunnioittaen sekä IIHF:n ja SJL:n säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja sääntöjä noudattaen. Tämän takaamiseksi SJL:n jäsenseurojen tai heidän jäsentensä ei tule antaa, laatia, julkaista, valtuuttaa tai hyväksyä sellaisia lausuntoja ja/tai julistuksia (lehdistön, radion, television, internetin ja/tai sosiaalisen median kautta), jotka rikkovat näiden menettelysääntöjen mitä tahansa määräystä; tämä koskee erityisesti, niihin kuitenkaan rajoittumatta, lausuntoja, jotka vahingoittavat tai joiden tarkoituksena on vahingoittaa IIHF:n, SJL:n, SJL:n jäsenseuran tai jää-/rullakiekon hyvinvointia tai jotka vaarantavat jää-/rullakiekon maineen.

Pirkka Antila: "Tämä on kokonaan uusi, toimeksiannon mukainen sääntö, pohjana IIHF:n Code of Conduct."

2.6. Vedonlyönti
Urheilutoimija ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa tai yhteistyöseuransa sarjatason kilpailutapahtumista.

Urheilutoimijaksi katsotaan pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö ja muut joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt.

Erotuomari ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin niiden sarjatasojen kohteista, joissa hän on itse kauden aikana erotuomarina tai vastaavissa tehtävissä.

Pirkka Antila: "Lajien yhteinen säännöstö astuu voimaan."

2.7. Sopupeli tai otteluiden manipulointi
Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, toimihenkilöt, joukkueet, seurat ja erotuomarit pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Seura, jonka joukkueen kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää kilpailuoikeutensa liiton harkinnan mukaan pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kaudeksi.

Pelaaja, toimihenkilö tai erotuomari, joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai käyttää millä tavalla tahansa ns. sisäpiiritietoa hyödyn tavoittelemiseksi, asetetaan liiton kurinpitosäännön määräämään kilpailu- ja toimintakieltoon pääsääntöisesti vähintään kahdeksi kilpailukaudeksi. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi liittohallitus määrätä hänet väliaikaiseen peli- tai toimintakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.

Pirkka Antila: "Lisätty edellisiin, kohdan 2.6 muutoksiin liittyen."

 

5.4. Pelaaminen eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä
Pelaajan tulee pääasiassa pelata siinä joukkueessa, jonka kokoonpanoon kuuluu kauden alussa. Erittäin painavasta syystä pelaaja voi seuran päätöksellä pelata myös seuran toisessa joukkueessa perustellusta syystä. Tällainen syy on liiton niin pyytäessä perusteltava.

Kilpailullinen etu tarkoittaa sellaisen olosuhteen luomista, joka asettaa joukkueen vaihdon suorittavan seuran suotuisaan pelilliseen asemaan vastustajiin nähden. Kilpailuetua voidaan arvioida esimerkiksi joukkuetta vaihtaneen pelaajan ennen vaihtoa tekemien tehopisteiden valossa sekä huomioimalla pelaajan ennen joukkueen vaihtoa pelaama sarjataso. Kilpailuedun suhteen kiinnitetään huomiota lisäksi siihen, mihin sarjatasoon joukkueen vaihdon kohteena oleva seuran peliryhmä on ilmoitettu kauden aluksi ja se, että kaikilla sarjatasoa alkuperin pelaavilla peliryhmillä ei ole samoja mahdollisuuksia ottelukohtaisiin joukkueen vaihtoihin. Joukkueen vaihtoja suorittava seura on aina vastuussa pelaajan vaihtamisesta oikealle tasolle ja väärän kilpailuedun mahdollisesti aiheuttamasta sanktiosta. Seura on vastuussa siitä, että sarjatasolle ilmoittautuessa sillä on tarvittava määrä pelaajia sarjatason läpiviemiseen ilman kilpailuetua tuottavia joukkueen vaihtoja. Kilpailuetua arvioitaessa huomioidaan lisäksi se, missä vaiheessa sarjakautta joukkueen vaihto tehdään. Mikäli joukkueen vaihtoja tehdään lähellä pudotuspeli- tai karsintavaihetta, on lähtökohtana tulkinta, että joukkueen vaihto on tehty kilpailuedun saamiseksi. SM-sarjoissa kilpailuetua ei kuitenkaan synny seuran peluuttaessa oikean ikäisiä pelaajiaan riippumatta pelaajan aikaisemmin pelaamasta sarjatasosta.

Kilpailuedun rikkomisesta voi seurata kurinpitomenettelyn mukaisia rangaistuksia.

Mahdollisten kurinpitorangaistusten lisäksi tai sijaan alueen kilpailuvaliokunnan tai liiton kurinpitovaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta voi rajoittaa pelaajien liikkumista saman seuran joukkueiden välillä harkintansa mukaan, jos pelaajien liikkumiseen eri joukkueiden välillä ei esitetä perusteltua syytä.

Pirkka Antila: "Sääntöä on muokattu. On rajattu pois SM-sarjat sekä täsmennetty kurinpito-oikeutta ja poistettu suoritukseen perustuva arviointi."

2. Miesten/poikien U20-, U18- ja U16 SM-tasoilla siirtyminen näiden sarjatasojen välillä
• U18 SM-sarjan alemman jatkosarjan ja karsintasarjan otteluissa saavat pelata vain ne yli-ikäiset pelaajat, jotka ovat pelanneet yli 50 % otteluistaan U18 ikäluokassa ennen 1.1.
• Mikäli seuralla on kaksi joukkuetta U18 SM-tasolla, ei alempaan jatkosarjaan eikä kevään SM-karsintasarjaan osallistuvassa joukkueessa voi pelata pelaajia, joilla on yli 50 % kauden otteluistaan pelattuna U18 SM rinnakkaisjoukkueessa tai vanhemmissa ikäluokissa 1.1. mennessä.

Pirkka Antila: "Liittyy uuteen sarjamalliin sekä U18 SM-työryhmän mietintöön, jolla karsitaan akatemiajoukkueiden osalta kikkailua."

5.6. Pelaaminen pelaajaliikennesopimuksella eri seuroissa/joukkueissa

Pelaajan tulee pääasiassa pelata siinä seurassa, jonka kokoonpanoon kuuluu kauden alussa ja jossa pelaajan edustusoikeus on. Erittäin painavasta syystä pelaaja voi seurojen päätöksellä pelata myös toisen seuran joukkueessa perustellusta syystä. Tällainen syy on liiton niin pyytäessä perusteltava.

Kilpailullinen etu tarkoittaa sellaisen olosuhteen luomista, joka asettaa pelaajaliikennesiirron suorittavan seuran suotuisaan pelilliseen asemaan vastustajiin nähden. Kilpailuetua voidaan arvioida esimerkiksi siirtyneen pelaajan ennen pelaajaliikennesiirtoa tekemien tehopisteiden valossa sekä huomioimalla pelaajan ennen pelaajaliikennesiirtoa pelaama sarjataso. Kilpailuedun suhteen kiinnitetään huomiota lisäksi siihen, mihin sarjatasoon pelaajaliikennesiirron kohteena oleva seuran peliryhmä on ilmoitettu kauden aluksi ja se, että kaikilla sarjatasoa alkuperin pelaavilla peliryhmillä ei ole samoja mahdollisuuksia ottelukohtaisiin pelaajaliikennesiirtoihin. Pelaajaliikennesiirtoja suorittava seura on aina vastuussa pelaajan siirtämisestä oikealle tasolle ja väärän kilpailuedun mahdollisesti aiheuttamasta sanktiosta. Seura on vastuussa siitä, että sarjatasolle ilmoittautuessa sillä on tarvittava määrä pelaajia sarjatason läpiviemiseen ilman kilpailuetua tuottavia pelaajaliikennesiirtoja. Kilpailuetua arvioitaessa huomioidaan lisäksi se, missä vaiheessa sarjakautta joukkueen vaihto tehdään. Mikäli pelaajaliikennesiirtoja tehdään lähellä pudotuspeli- tai karsintavaihetta tai sarjan viimeisiä otteluita, on lähtökohtana tulkinta, että pelaajaliikennesiirto on tehty kilpailuedun saamiseksi. SM-sarjoissa kilpailuetua ei kuitenkaan synny seuran peluuttaessa oikean ikäisiä pelaajiaan riippumatta pelaajan aikaisemmin pelaamasta sarjatasosta.

Kilpailuedun rikkomisesta voi seurata kurinpitomenettelyn mukaisia rangaistuksia.

Mahdollisten kurinpitorangaistusten lisäksi tai sijaan alueen kilpailuvaliokunnan tai liiton kurinpitovaliokunnan esityksestä liiton kilpailuvaliokunta voi rajoittaa pelaajaliikennesiirtoa seurojen välillä harkintansa mukaan, jos pelaajien siirtymiseen eri joukkueiden välillä ei esitetä perusteltua syytä.

Pirkka Antila: "Sama kuin omassa seurassa tapahtuva pelaajaliikenne."

5.7. Yhteisseura- ja yhteisjoukkuesäännöt

1. Yhteisseurasäännöt
Kaksi tai useampi eri seuraa, joilla on pelaajamäärän vähyyden vuoksi vaikea muodostaa eri ikäluokkiin omia joukkueita, voi anoa kilpailuvaliokunnalta yhteisseurastatusta. Tällöin seurojen kaikki pelaajat käsitellään kuin olisivat samaa seuraa ja heidän pelaamistaan eri joukkueissa säätelee saman seuran/seurayhteisön säännöt.

2. Yhteisjoukkuesäännöt
Kaksi tai useampi eri seura voi anoa kilpailuvaliokunnalta jonkun ikäluokan yhteisjoukkueelle yhteisjoukkuestatusta ikäluokan pelaajamäärän vähyyden vuoksi. Yhteisjoukkuetta voi anoa myös, jos seuroilla on useampia joukkueita samassa ikäluokassa. Tällöin seurojen pelaajat voivat pelata ko. yhteisjoukkueessa, kuin olisivat saman seuran joukkue. Joukkueessa voi perustellusta syystä olla mukana yli- tai alaikäisiä pelaajia. Joukkuetta hallinnoi joku seuroista ja se ilmoitetaan sarjaan saman seuran joukkueena. Toisen seuran edustusoikeuden omaaville pelaajille (pelaajat nimetään anomuksen yhteydessä, eikä niitä kauden aikana voi lisätä eikä poistaa) myönnetään vapaa edustusoikeus ko. joukkueeseen. Seuran X pelaajat eivät voi edustaa seuran Y muita joukkueita tämän säännön nojalla eikä pelaajaliikennesopimuksen puitteissa mitään muuta seuraa. Omassa seurassaan pelaajat voivat edustaa muita ikänsä edellyttämiä joukkueita. Yhteisjoukkueen hyväksynnästä päättää liiton kilpailuvaliokunta.

Pirkka Antila: "Tuodaan yhteisjoukkueet vahvemmin vaihtoehdoksi pelaajaliikennesopimuksille. Muutoksella ohjataan seuroja syvempään yhteistyöhön."

5.9. Yli-ikäisiä pelaajia koskevat säännöt
Pelaajien ikäluokat löytyvät säännöistä kohdasta edustusoikeus.

Yli-ikäisiksi pelaajiksi lasketaan kaikki edellisinä vuosina syntyneet kenttäpelaajat ja maalivahdit.

Yli-ikäisenä pelaaminen on aina poikkeustilanne ja siihen pitää olla perustellut syyt.

Yli-ikäisenä pelaajana pelaava kenttäpelaaja ei saa edustaa samanaikaisesti toista saman seuran/seurayhteisön tai pelaajaliikennesopimusseuran juniorijoukkuetta pois lukien näissä säännöissä mainitut poikkeukset.

Yli-ikäiset pelaajat on kirjattava ennen kauden alkua 1.9. mennessä (voi täydentää pelaajilla, jotka eivät ole kuluvan kauden aikana pelanneet) liiton määräämällä tavalla syyskautta varten ja 31.12. mennessä kevätkautta varten.

Yli-ikäisenä pelaava Maalivahti voi edustaa samanaikaisesti myös omaa tai vanhempia ikäluokkia omassa seurassaan/seurayhteisössään ja pelata yli-ikäisenä. Yli-ikäisenä omassa seurassaan/seurayhteisössään pelannut maalivahti ei voi pelaajaliikennesopimuksen puitteissa siirtyä toiseen seuraan. Omassa tai vanhemmassa ikäluokassa omas-sa seurassa pelaava maalivahti ei myöskään voi siirtyä toiseen seuraan yli-ikäiseksi maalivahdiksi pelaajaliikennesopimuksen puitteissa.

Yli-ikäisenä pelaava kenttäpelaaja saa samanaikaisesti edustaa seuransa/seurayhteisönsä aikuisten joukkuetta, ellei seurassa ole oman ikäisten tai vanhempien nuorten sarjojen joukkuetta ja ottaen huomioon muut mahdolliset pelaajan liikkumiseen saman seuran/seurayhteisön sisällä liittyvät säännöt.

Ikäluokan vaihtaminen
Kenttäpelaajat voivat kauden aikana vaihtaa joukkuetta vain kerran ikäluokkien välillä seuraavasti riippumatta seuranvaihdosta (ml. seurasiirrot, pelaajaliikennesopimusseurassa pelaaminen, seurayhteisön eri joukkueet):

1) Yli-ikäisestä omaan tai vanhempaan ikäluokkaan vain 22.12. – 31.12. Ensimmäinen ottelu 1.1. jälkeen määrittää onko pelaaja siirtynyt omaan tai vanhempaan ikäluokkaan vai jatkaako loppukauden yli-ikäisenä pelaajana.

2) Omasta tai vanhemmasta ikäluokasta yli-ikäiseksi pelaajaksi aikavälillä 1.10. – 31.12. Ensimmäinen ottelu nuoremmassa ikäluokassa 1.10. jälkeen määrittää onko pelaaja siirtynyt yli-ikäiseksi loppukauden ajaksi. Mikäli siirtyminen ei tapahdu ennen sarjataukoa joulukuussa, ensimmäinen ottelu 1.1. jälkeen määrittää onko pelaaja siirtynyt yli-ikäiseksi vai jatkaako pelaaja loppukauden omassa tai vanhemmassa ikäluokassa.

Pirkka Antila: "Jo kuluvalle kaudelle (2020–21) kilpailusääntöihin kirjattiin, että yli-ikäisyys on aina poikkeus, ei oletus. Edelleen yli-ikäisyys aiheuttaa eniten kysymyksiä ja sääntörikkomuksia. Tällä muutoksella on tarkoitus saada yli-ikäisten pelaaminen tarpeenmukaiseksi."

1. U22-sarjat
U22-sarjoissa voi joukkueen kokoonpanossa olla ottelua kohti korkeintaan neljä (4) pelaajaa, jotka ovat syntyneet ikäluokkaa edeltävänä vuonna (1999).

2. U20 SM-sarja ja Mestis
U20 SM-sarjassa ja Mestiksessä saa käyttää muun ikäisiä pelaajia ottelua kohti seuraavasti:

Toinen maalivahdeista saa olla syntynyt 2000–2001.

Kenttäpelaajista enintään kahdeksan (8) voi olla muun ikäisiä (2000 tai 2001 syntyneitä) siten että enintään neljä (4) voi olla 2000 syntynyttä pelaajaa. U20 SM-sarjassa ko. 2000-syntyneillä pelaajilla on oltava voimassa oleva pelaajasopimus edustusseuran (KHL/SM-Liiga) kanssa, ja heidän tulee olla rekisteröityjä ko. aikuisten sarjaan kyseisen sarjan sääntöjen mukaisesti. Mikäli U20 SM-sarjassa pelaa seura, jonka edustusjoukkue ei pelaa KHL:ssä/SM-Liigassa, ei näillä 2000 syntyneillä tarvitse olla sopimusta edustusjoukkueen kanssa.

3. U19-sarjat
U19-ikäluokan sarjoissa voi samassa ottelussa pelata neljä (4) pelaajaa, jotka ovat syntyneet ikäluokkaa edeltävänä vuonna (s. 2002).

U19-ikäluokan sarjoissa saa pelata 2 vuotta vanhempi pelaaja (s. 2001), mikäli pelaaja on aloittanut pelaamisen (ensimmäinen pelipassi) samalla, edellisellä tai sitä edellisellä kaudella, tai pelaajalla on ollut aiemmilla kausilla vain yksi pelipassi (aloittanut aiemmin mutta lopettanut) tai pelaajalla on aiemmin ollut vain luistelu-/kiekkokoulupelipasseja. Tällaista pelaajaa ei lasketa yli-ikäisten pelaajien kiintiöön.

U19-sarjatasolla voi samanaikaisesti edustaa seuraansa/seurayhteisöänsä yli-ikäisenä näissä sarjoissa sekä tarvittaessa pelata myös U22- tai aikuisten sarjoissa omassa seurayhteisössä.

4. U18- ja U16 SM-sarjataso sekä Mestistaso
U18- ja U16 SM-sarjatasolla sekä Mestistasolla voi joukkueen kokoonpanossa olla ottelua kohti korkeintaan kaksi (2) pelaajaa, jotka ovat syntyneet ikäluokkaa edeltävänä vuonna.

U18 SM-sarjoissa voivat yli-ikäiset pelaajat edustaa samanaikaisesti omaa seuraansa/seurayhteisöänsä U20-sarjassa. Kauden aikana pelaajia voi olla vain 2 kappaletta.

U18 Mestiksessä voi samanaikaisesti edustaa joko U19-, U20- tai U22-sarjassa (vain yhden ikäluokan joukkueessa), että pelata yli-ikäisenä näissä sarjoissa. Mikäli pelaaja pelaa yli-ikäisenä U18 SM-sarjassa tai Mestiksessä ja vaihtaa seuraa seurasiirrolla, voi hän uudessa seurassa pelata vain yli-ikäisenä U18-sarjoissa. Ikäluokan vaihtaminen uudessa seurassa on mahdollista vain 22.12. – 31.12.

Liigassa tai Mestiksessä pelanneet yli-ikäiset (s. 2003) eivät voi osallistua U18 SM-sarja- tai Mestistason otteluihin.

Pirkka Antila: "Tämä on U18 SM-työryhmän suositus. Yli-ikäisten osalta on ollut vääränlaista pelaajaliikennettä. Rajataan liikenne kahteen aitoon prospektiin, ei avointa peluutusta."

7.4. Osanotto ja luovuttaminen

2. Ilmoittautumisen ja sarjaan osallistumisen edellytykset
Mikäli seuralla on päättyneeltä / päättyneiltä tai kuluvalta kaudelta maksamattomia erotuomari- tai toimitsijamaksuja, riidattomia erääntyneitä pelaaja- tai valmentajapalkkiota tai kulukorvauksia, urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisia maksuja tai muita vastaavanlaisia työnantajamaksuja, joiden johdosta pelaajalle syntyy heti tai myöhemmin etuus, maksamattomia pelaajien tapaturmavakuutusmaksuja tai erääntyneitä velkoja liigalle/liitolle/alueelle tai Jääkiekkoliiton jäsenseuroille, ei sarjaan voi ilmoittautua eikä osallistua.

Pirkka Antila: "Lisätty velvoitteita, jotka pitää olla hoidettuna."

Olet nyt

Etsi sivustolta